Wzór formularza odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych oferowanych w naszym sklepie.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kaspersky Sklep, działający
pod adresem https://kasperskysklep.pl

Adresat:
Implo Bartłomiej Zajda, ul. P. Skargi 29 lok. 3, 95-200 Pabianice,
sklep@kasperskysklep.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*)
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących treści cyfrowych:
…........................................................................
…........................................................................
…........................................................................
…........................................................................
…........................................................................
…........................................................................

Data zawarcia umowy
…........................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(ów)
…........................................................................

Adres konsumenta(ów)
…........................................................................

Podpis konsumenta(ów)
(tylko jeśli formularz przesyłany jest w formie papierowej)
…........................................................................

Data..................................
(*) Niepotrzebne skreślić